Wat is Instudo?


Instudo startte in 1961 als een initiatief voor studenten. De naam Instudo staat voor Internationale studenten ontmoetingen. De stichting heeft zich daarna uitgebreid en heeft nu centra in enkele steden, die activiteiten aanbieden voor schoolgaande en werkende jongeren, studenten en volwassenen.

Vanuit deze centra ontwikkelt Instudo initiatieven op het vlak van cultuur, levensbeschouwing, studentenhuisvesting en ontwikkelingssamenwerking. Instudo wenst bij te dragen aan een klimaat van dienstbaarheid en respect voor de medemens. De activiteiten op levensbeschouwelijk vlak worden georganiseerd in samenwerking met de katholieke prelatuur van het Opus Dei.

De overheid heeft de stichting erkend als een algemeen nut beogende instelling. Voor de financiering van haar projecten doet Instudo een beroep op particulieren, instellingen en de overheid.

Jongeren

Enkele centra organiseren activiteiten voor de schoolgaande en werkende jeugd. In nauwe samenwerking met de ouders trachten ze bij te dragen tot een evenwichtige ontwikkeling van de jongere naar volwassenheid.

De activiteiten zijn gericht op studiebegeleiding, beroepsoriëntatie, zinvolle vrijetijdsbesteding en het aanleren van sociale vaardigheden. Studieweekends en werkvakanties geven hier inhoud aan.

Studenten

De jaren aan de universiteit of hogeschool zijn van beslissende betekenis voor het latere beroepsleven van de student en voor zijn of haar inbreng in de maatschappij. Voor de ontwikkeling van de student is onderwijs echter niet voldoende. Naast vakinhoudelijke kennis zijn andere aspecten van belang: culturele vorming, belangstelling voor maatschappelijke problemen, daadwerkelijke inzet voor anderen, mat name voor minder bedeelden.

De studentenhuizen van Instudo hebben oog voor de persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing van de student. Ze bieden een atmosfeer die tot studie uitnodigt. Informele ontmoetingen en wetenschappelijke lezingen verbreden de blik. Ouderejaars en pas afgestudeerden verlenen studiebegeleiding aan beginnende studenten. De bewoners worden gestimuleerd in de ontwikkeling van vaardigheden en initiatieven: de een organiseert een muziekavond, de ander een lezing, weer een ander zet zich in voor burenhulp.

Werkenden

De studiecentra van Instudo richten zich tot werkenden die zich op cultureel, maatschappelijk of geestelijk gebied willen ontplooien. Hiertoe vinden activiteiten plaats, zoals taalcursussen, filosofiecycli, lezingen over actuele onderwerpen, opvoeding en levensbeschouwelijke thema's, wetenschappelijke symposia en studiereizen.

Ontwikkelingssamenwerking

Instudo brengt studenten en oudere scholieren in contact met de Derde Wereld. In de zomervakanties worden projecten in ontwikkelingslanden georganiseerd. Deze projecten voorzien in specifieke noden van de plaatselijke bevolking: de bouw van een medische hulppost of een school; het opknappen van een weeshuis; de aanleg van een waterput en sanitaire voorzieningen; herbebossing, enz.

Deelnemers aan de zomerkampen organiseren symposia om ontwikkelingsvraagstukken onder de aandacht van leeftijdgenoten te brengen en helpen zelf mee aan de financiering van de projecten. De kennismaking met de realiteit van ontwikkelingslanden verrijkt de persoonlijkheid, helpt de verworvenheden van de westerse maatschappij te relativeren en opent de ogen voor de noden van de medemens.

Naast genoemde zomerkampen vervult Instudo een bemiddelende rol in projecten die tot doel hebben vakkennis over te dragen aan onder meer landbouwscholen in Latijns-Amerika.